www.chalter.es

Home » GALVANITZATS » COMPARATIVA
A+ R A-

10 bones raons per galvanitzar en calent

 comparativa

1.- LLARGA DURADA

Molts anys d'experiència en la utilització de l'acer galvanitzat en calent a tot el món, han permès conèixer amb bastant exactitud la durada de la protecció que proporcionen els recobriments galvanitzats als productes i articles de ferro i acer.

En principi i com a regla general, s'accepta que la durada d'un recobriment galvanitzat, en un ambient determinat, és directament proporcional al seu espessor. En les atmosferes rurals aquesta durada és generalment superior als 30 anys, per als recobriments d'espessors compresos entre 70 i 100 micròmetres, que són els que obtenen normalment mitjançant els processos de galvanització en discontinu d'articles diversos. Aquests mateixos recobriments aconsegueixen una durada d'uns 20 anys en els ambients urbans i marítims i de 10 a 15 anys en les atmosferes industrials.

 

2.-MANTENIMENT INNECESSARI

L'elevada durada de la protecció que proporciona els recobriments galvanitzats, que supera freqüentment la vida en servei prevista per a les instal·lacions, fan innecessari, en la majoria de casos, el manteniment de les construccions d'acer galvanitzat. No obstant això, si en alguna ocasió calgués perllongar més la durada de la protecció d'un recobriment galvanitzat, això pot realitzar-se fàcilment i a baix cost, ja que aquests recobriments poden reacondicionarse sense necessitat de costosos tractaments de preparació superficial.

3.- ECONOMIA

El raonable cost inicial de la galvanització, unit a l'elevada durada dels mateixos, donen com a resultat que aquest procediment sigui el més econòmic de tots els coneguts per a la protecció a llarg termini de les construccions metàl·liques fabricades amb acer.

4.- VERSATILITAT

La galvanització en calenta és un procediment de gran versatilitat d'aplicació. Serveix tant per a la protecció de productes siderúrgics tals com la banda, el filferro o els tubs, com per a la protecció de tota classe de peces o articles d'acer. D'altra banda, els recobriments galvanitzats posseeixen una gran versatilitat d'utilització, ja que protegeixen l'acer tant de la corrosió atmosfèrica com de la provocada per les aigües o el terreny.

5.- FIABILITAT

La galvanització en calenta és un procés industrial senzill i perfectament controlat, que permet obtenir recobriments de zinc de qualitat i espessor regulats sobre pràcticament qualsevol article o peça de ferro o acer. Els recobriments galvanitzats en calent són un dels pocs sistemes de protecció de l'acer que estan perfectament especificats per les normes nacionals i internacionals.

6.- TENACITAT DEL RECOBRIMENT

El proceso de la galvanización en caliente produce un recubrimiento de zinc que está unido metalúrgicamente al acero de base a través de una serie de capas de aleaciones hierro-zinc. No existe ningún otro recubrimiento que posea esta característica, que es la que confiere al acero galvanizado su elevada resistencia a golpes y la abrasión y que es de gran importancia para evitar el deterioro del recubrimiento durante el manejo, transporte, almacenamiento y montaje del material galvanizado.

7.- RECOBRIMENT INTEGRAL

A causa de la forma d'obtenció dels recobriments galvanitzats, que consisteix en la immersió de les peces a protegir en un bany de zinc fos, la totalitat de la superfície de les mateixes queda recoberta tant interior com exteriorment. Igualment ocorre amb les escletxes estretes, els racons i les parts ocultes de les peces, que no queden ben protegides per un altre tipus de recobriments.

8.- PROTECCIÓ TRIPLE

Els recobriments galvanitzats protegeixen a l'acer de tres maneres diferents:
1.- Perquè constitueixen una barrera que es corroeix a una velocitat 10 a 15 vegades inferior a la de l'acer.
2.- Perquè proporciona protecció catòdica a les petites zones que puguin quedar nues (vores de corts o trepants, esgarrapades, etc.).
3.- Perquè encara que les zones nues són de major extensió, l'acció de sacrifici del recobriment impedeix que en les vores d'aquestes zones es formi òxid de ferro, que és el causant de la fallada per aixecament de les pintures.

9.- FÀCIL DE SOLDAR

Els diferents elements que constitueixen una construcció galvanitzada poden unir-se fàcilment mitjançant els mateixos procediments de soldadura que s'utilitzen normalment per a l'acer en negre, com la soldadura elèctrica per arc (manual o automàtica), la soldadura per resistència, la soldadura per inducció, etc. L'única precaució a tenir en compte és adequar la tècnica *operatoria i els paràmetres de *soldeo a les condicions particulars del material galvanitzat. Les zones del recobriment cremades per defecte de la calor de la soldadura es poden restaurar fàcilment mitjançant *metalización amb zinc o pintura rica en zinc.

10.- FÀCIL DE PINTAR

En determinades ocasions és necessari pintar l'acer galvanitzat, bé sigui per motius decoratius, de senyalització, camuflatge, etc., o bé per augmentar la durada de la protecció en ambients molt agressius. La majoria de les pintures s'adhereixen bé sobre l'acer galvanitzat que ha estat durant algun temps a la intempèrie i la superfície de la qual s'ha tornat mat. Per aconseguir una bona adherència de les pintures sobre l'acer recentment galvanitzat és necessari utilitzar sistemes adequats i atenir-se a les recomanacions per a la seva aplicació que donen els fabricants de les pintures.

1.- Perquè constitueixen una barrera que es corroeix a una velocitat 10 a 15 vegades inferior a la de l'acer.
2.- Perquè proporciona protecció catòdica a les petites zones que puguin quedar nues (vores de corts o trepants, esgarrapades, etc.).
3.- Perquè encara que les zones nues són de major extensió, l'acció de sacrifici del recobriment impedeix que en les vores d'aquestes zones es formi òxid de ferro, que és el causant de la fallada per aixecament de les pintures.