www.chalter.es

Home » GALVANITZATS » QUALITAT
A+ R A-

QUALITAT - NORMES SOBRE GALVANITZACIO EN CALENT

test galvanizado

La norma bàsica que especifica les característiques que han de complir els recobriments galvanitzats que s'obtenen en les instal·lacions discontínues de galvanització en calenta (conegudes normalment com a instal·lacions de galvanització general), és la norma espanyola i internacional UNEIX EN ISO 1461:1999, "Recobriments galvanitzats en calent sobre productes acabats de ferro i acer. Especificacions i mètodes d'assaig", que ha vingut a substituir a la norma UNEIX 37-508-88.


Les característiques que, segons aquesta norma, serveixen de criteri per determinar la qualitat d'aquests recobriments són l'aspecte superficial, l'espessor i l'adherència. L'espessor és la característica més rellevant, ja que la durada de la protecció és directament proporcional al seu espessor.

Els espessors mínims exigibles a aquests recobriments, segons la norma UNEIX EN ISO 1461, són els que s'indiquen en la següent taula , que estan en relació amb l'espessor de l'acer basi:

 

Espessor de la peça Recobriment Local (mínim)
Recobriment mitjà (mínim)
g/m2 µm  g/m2 µm
Acer > 6 mm 505 70 610 85
Acer > 3 mm hasta =< 6 mm 395 55 505 70
Acer >= 1,5 mm hasta =< 3 mm 325 45 395 55
Acer < 1,5 mm 250 35 325 45
Peces modelades>= 6 mm 505 70 575 80
Peces modelades< 6 mm 430 60 505 70